• Koncepcja pracy przedszkola

    •                   PLAN ROZWOJU

          MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3

                      W KATOWICACH     OPRACOWANA I ZATWIERDZONA NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ DNIA 31 sierpnia 2017r.     MISJA

     Nasze przedszkole,

     szanując indywidualność każdego dziecka przygotowuje je w twórczej i serdecznej atmosferze do podjęcia roli ucznia oraz członka społeczności.


     ●●●

     Cele główne misji:

     1. Budowanie klimatu sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi psychofizycznemu dziecka.

     2. Stwarzanie warunków odpowiednich do zdobywania przez dziecko umiejętności i wiadomości niezbędnych w codziennym życiu.

     3. Angażowanie środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola.

     WIZJA


     Dziecko opuszczające przedszkole:

     • Potrafi dbać o własne zdrowie w wielu aspektach życia.

     • Jest twórcze i samorealizuje się w ekspresji ruchowej , muzycznej i plastycznej .

     • Potrafi odnaleźć się w środowisku rówieśniczym, społecznym, przyrodniczym.

     • Zna region, w którym mieszka.

     • Prezentuje postawy proekologiczne


     Cele główne wizji:


     Wykwalifikowana, samokształcąca, otwarta na nowości oświatowe kadra, wspólnie z aktywnymi rodzicami oraz środowiskiem lokalnym dąży poprzez swoje działania, aby dziecko po zakończeniu etapu przedszkolnego:

     • Znało zasady zdrowego odżywiania się .

     • Chętnie podejmowało aktywność fizyczną.

     • Stosowało podstawowe zasady bezpieczeństwa w pieszym ruchu drogowym

     • Było kreatywne.

     • Było wrażliwe na zło i otwarte na inność rówieśników, niosło pomoc słabszym.

     • Łatwo nawiązywało kontakty w grupie rówieśniczej.

     • Prezentowało postawę przyjazną otaczającemu środowisku naturalnemu.

     • Posiadało elementarne umiejętności liczenia oraz przygotowujące do pisania, czytania.


     Mocne strony przedszkola:

     • Atrakcyjna oferta edukacyjna.

     • Autorskie programy pracy, innowacje pedagogiczne.

     • Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.

     • Udział w konkursach, festiwalach i akcjach na skalę ogólnopolską.

     • Wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej.

     • Bardzo dobra atmosfera i klimat przedszkola.

     • Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.

     • Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.

     • Wysoki poziom zadowolenia rodziców - powodzenie placówki w środowisku.


     ●●●


     Strategia rozwoju placówki:


     • Zapewnianie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka

     • Uwzględnienie różnych form ekspresji ruchowej

     • Propagowanie zdrowego stylu życia

     • Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku