• Przetwarzanie danych osobowych

    • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W KATOWICACH

     KLAUZULA INFORMACYJNA

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

     1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 z siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 25, e-mail: mp3.katowice@gmail.com
     2. Inspektorem ochrony danych jest pani Agata Krystek-Jadwiżuk

     e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl

     tel: 32/ 606-13-28

     1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
     • Organizacji zajęć i wycieczek poza terenem przedszkola    

                                                                                        Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody *

     • Wykonywania zdjęć i publikowania ich w kronice przedszkolnej, na blogu przedszkolnym oraz stronach instytucji współpracujących z przedszkolem dla celów promocyjnych

                                                                                Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody *

      

     • Udziału w konkursach organizowanych przez przedszkola i inne placówki oświatowe i kulturalne, organizacje i stowarzyszenia.

                                                                        Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody *

     1.   Dane osobowe będą przetwarzane w następujących kategoriach:
     • imię, nazwisko,
     •  PESEL,
     • adres zamieszkania,
     • data i miejsce urodzenia
     1. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów  prawa.
     2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres edukacji przedszkolnej , zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
     3. Opiekun prawny działający w imieniu dziecka ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
     4. Opiekun prawny działający w imieniu dziecka ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
     5. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym zawarcia umowy.
     6. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

     PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH WYCHOWANKÓW

     UCZĘSZCZAJĄCYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W KATOWICACH

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 z siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 25, e-mail: mp3.katowice@gmail.com
     2. Inspektorem ochrony danych jest pani Agata Krystek-Jadwiżuk

     e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl

     tel: 32/ 606-13-28

     1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
     • Realizacji zadań statutowych przedszkola na podst. Art. 6 ust.1.
     • Wykonywania zdjęć podczas uroczystości i imprez przedszkolnych i publikowania ich w kronice przedszkolnej, na blogu przedszkolnym oraz stronach instytucji współpracujących z przedszkolem dla celów promocyjnych

                                                                                Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody *

     1.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących kategoriach:
     • imię, nazwisko,
     • adres zamieszkania,
     • seria i numer dowodu osobistego,
     • numer telefonu, e-mail,
     1.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów  prawa.
     2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres edukacji przedszkolnej dziecka , zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
     3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
     4. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
     5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym zawarcia umowy.

     Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skreślenie dziecka z listy przedszkolaków.

     1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.