• Zawieszenie zajęc w przedszkolu

     •  

      Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca br. 

      od dnia 29 marca do dnia 11 kwietnia, ogranicza  się działalność przedszkola. 

      Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia , na wniosek rodziców dzieci, którzy:


      a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

      b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

      c) realizują zadania publiczne w związku  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

       d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

       e) wykonują działania ratownicze,

       f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia  12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i2369), 

      g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa wart.48a ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,

       h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 i art.69 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,

       i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

      j )są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

      k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

       

      W razie takiej potrzeby prosimy o składanie wniosków drogą mailową na adres: mp3.katowice@gmail.com